รัฐสภา (๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)

รัฐสภา

          รัฐสภา คือ ที่ประชุมระดับชาติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติ  ทำหน้าที่ออกกฎหมาย ควบคุม  ดูแลการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของประเทศ เช่น การประกาศสงคราม  การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา   เมื่อประชุมร่วมกันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน.  ประธานรัฐสภาและผู้ทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

อัตตาธิปไตย (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)

อัตตาธิปไตย

          อัตตาธิปไตย (อ่านว่า อัด-ตา-ทิบ-ปะ -ไต) แปลว่า การถือตนเองเป็นใหญ่ เช่น ผู้จัดการคนนี้บริหารงานแบบอัตตาธิปไตย ไม่ฟังเหตุผลของใครเลย ใช้แต่ความเห็นของตัว

          คำว่า อัตตาธิปไตย เป็นคำที่ใช้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า autocracy หมายถึงอำนาจการปกครองที่อยู่ในมือคนคนเดียว หรืออยู่ในกลุ่มหรือหมู่คนจำนวนน้อย โดยไม่มีกฎหมายหรือบุคคลใดจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้

          ปัจจุบันใช้เป็นคำตำหนิผู้ปกครองหรือผู้บริหารประเทศที่ปกครองตามอำเภอใจ ไม่ฟังความเห็นของผู้อื่น ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

สินเทา (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)

สินเทา

          สินเทา หมายถึง พื้นที่ซึ่งกั้นไว้เป็นพื้นหลังของรูปวาดในงานจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อแบ่งภาพเป็นตอน ๆ

          สินเทาจะมีเส้นแผลงหรือเส้นฮ่อล้อมไว้.  เส้นแผลง คือ เส้นที่คดไปคดมาอย่างลายฟันปลา  ส่วนเส้นฮ่อ คือ ลายเส้นอย่างแถบผ้าสะบัด.  

          ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามขนบนิยมการวาดของจิตรกรรมไทย จะวาดภาพติดต่อกลมกลืนกันไปตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เต็มพื้นที่ผนัง  หากบนผนังนั้นต้องการจะเขียนภาพอื่นประกอบหรือเขียนภาพต่างเรื่องไปก็จะกันพื้นที่ไว้  พื้นที่ซึ่งกันไว้นี้เรียกว่า สินเทา เช่น ภาพวาดบนกำแพงนั้นเป็นเรื่องพุทธประวัติ แต่ในพื้นสินเทาตอนบนเขียนภาพเทวดาแล้วใช้เส้นฮ่อคั่นไว้  ส่วนสินเทาตอนล่างเขียนภาพกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กายภาพบำบัด (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

กายภาพบำบัด

          กายภาพบำบัด ประกอบด้วยคำว่า กายภาพ กับคำว่า บำบัด. กายภาพ มีความหมายอย่างหนึ่งว่า สภาพร่างกาย. บำบัด หมายถึง ทำให้หาย ทำให้ทุเลาลง. 

          กายภาพบำบัด ใช้หมายถึงการรักษาโรคโดยอาศัยวิธีการบริหารหรือกระตุ้นทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การนวด การใช้กระแสไฟฟ้า กระแสน้ำ ความร้อน หรือการฉายรังสี เพื่อบำบัดหรือแก้ไขอาการผิดปรกติของร่างกาย หรือเพิ่มพลังฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ร่างกาย. คำว่า กายภาพบำบัด ภาษาอังกฤษใช้ว่า physical therapy. ผู้ที่ทำหน้าที่ป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค เรียกว่า นักกายภาพบำบัด เช่น ทีมฟุตบอลมีนักกายภาพบำบัดประจำทีม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.