บริบาลศาสตร์ (๘ มกราคม ๒๕๕๖)

บริบาลศาสตร์

          คำว่า บริบาลศาสตร์ มาจากคำว่า บริบาล แปลว่า ดูแลรักษา ประสมกับคำว่า ศาสตร์ หมายถึง วิชาความรู้ที่เรียบเรียงและจัดเนื้อหาไว้อย่างเป็นระบบ.  บริบาลศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยการดูแลผู้ที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษอย่างเด็กเล็ก คนชรา รวมไปถึงการพยาบาลและดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ เช่น สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมคนวัยชรา มีคนชราและผู้ป่วยวัยชราจำนวนมาก ผู้ที่เรียนจบวิชาบริบาลศาสตร์จึงไม่ตกงาน.

          วิชาบริบาลศาสตร์เป็นวิชาที่มุ่งให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วยแพทย์และผู้ช่วยพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการบริบาลทารก เด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในประเทศไทยมีโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาบริบาลศาสตร์กระจายอยู่เกือบทั่วประเทศ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.