ช้าง (๑ เมษายน ๒๕๕๖)

ช้าง

          ช้าง เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ กินพืช  ผิวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง ตัวผู้มักมีงายาวเรียก ช้างพลาย แต่ถ้ามีงาสั้นเรียก ช้างสีดอ  ตัวเมียเรียก ช้างพัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีงาปรากฏให้เห็น แต่ช้างพังบางตัวมี ขนาย ซึ่งเป็นงาขนาดเล็กและสั้น.  ช้างป่าจะอยู่รวมกันเป็นโขลงมีช้างพังอายุมากเป็นจ่าโขลง  ลักษณนามของช้างป่าใช้ว่า ตัว ถ้าเป็นช้างบ้านที่มีผู้นำมาใช้เป็นพาหนะในการเดินทางหรือนำมาใช้งาน ใช้ลักษณนามว่า เชือก  ถ้าเป็นช้างขึ้นระวางหรือช้างสำหรับทำสงครามเพื่อรักษาบ้านเมือง ใช้ลักษณนามว่า ช้าง

          คนไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้นำภาพช้างเผือกติดไว้กลางธงพื้นสีแดงสำหรับเรือหลวงที่แล่นออกไปติดต่อกับนานาประเทศและใช้ตลอดมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งโปรดให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม ร.ศ.๑๑๐ ขึ้น กำหนดให้ธงชาติเป็นธงพื้นแดง ตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกไม่ทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสาธง และใช้ต่อมาจนถึงรัชกาลที่ ๖ จึงทรงบัญญัติธงไตรรงค์ขึ้นใช้แทนและใช้มาถึงปัจจุบัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

พรหมาสตร์ (๒) (๒๒ เมษายน ๒๕๕๖)

พรหมาสตร์ (๒)

          พรหมาสตร์ แปลว่า ศรแห่งพระพรหม เป็นศรที่พระพรหมสร้างขึ้น.  ศรพรหมาสตร์เป็นศัตราวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ ตามคัมภีร์ปุราณะ มีแต่ไม้เท้าพรหมทัณฑ์ของฤๅษีวสิษฐ์เท่านั้นที่จะต้านอำนาจของศรพรหมาสตร์ได้ ส่วนรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑ ว่า ศรพรหมาสตร์สามารถล้างศรพรหมาสตร์ด้วยกันเองได้ ศรพรหมาสตร์นั้นเมื่อแผลงออก ก็เกิดเสียงสะเทือนเลื่อนลั่น [ผู้ใช้ศรสามารถบังคับให้แล่นไปสังหารศัตรูได้ดังใจแม้จะไม่เห็นกายศัตรูก็ตาม และยังอาจ]บันดาลเป็นลูกศร[หรือศัตราวุธนานาชนิด]กลาดเกลื่อนเต็มท้องฟ้าและพุ่งอย่างรวดเร็วไปพิฆาตหมู่ศัตรู ในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑ กล่าวถึง ศรพรหมาสตร์ที่อินทรชิตแผลงไป ดังนี้

          “จึ่งจับพรหมาสตร์ขึ้นพาดสาย         หมายองค์พระลักษณ์รังสรรค์
          หน่วงน้าวเหนือคอเอราวัณ                กุมภัณฑ์ก็ผาดแผลงไป
          บันดาลเป็นศรเกลื่อนกลาด                ทำอำนาจพ่างพื้นแผ่นดินไหว”

          ในรามเกียรติ์อสูรสำคัญ เช่น กุมภกรรณ อินทรชิต และทศกัณฐ์ ต้องสิ้นชีวิตลงเพราะศรพรหมาสตร์ของพระราม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

พลังงานทดแทน (๑๑ เมษายน ๒๕๕๖)

พลังงานทดแทน

          คำว่า พลังงานทดแทน ประกอบด้วยคำว่า พลังงาน กับ ทดแทน   พลังงานหมายถึง ความสามารถในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงหรือการเคลื่อนไหว  ทดแทน หมายถึง ชดใช้แทนสิ่งที่เสียไป  พลังงานทดแทน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า alternative energy ซึ่งบางคนแปลว่า “พลังงานทางเลือก”  หมายถึง พลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดในธรรมชาติ  จะนำมาใช้เท่าใดก็ไม่หมด เป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันและกำลังจะหมดไป จึงจำเป็นต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทน ตัวอย่างพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจาก ลม  น้ำ แสงอาทิตย์ และความร้อนใต้ดิน   นักวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าหาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต  และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.