พลังงาน (๑๐ เมษายน ๒๕๕๖)

พลังงาน

          คำว่า พลังงาน ประกอบด้วย พลัง หมายถึง กำลัง และ  งาน ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ทำ หรือผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่.  คำว่า พลังงาน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า energy หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงได้   เช่น พลังงานจากน้ำมันหรือแก๊สสามารถทำให้รถยนต์แล่นได้.  งานนี้กว่าจะเสร็จคงต้องใช้พลังงานทั้งหมดของพวกเรา. มีงานวิจัยที่แสดงว่าการวิ่งหรือเดินด้วยความเร็วที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป หรือการทำกิจกรรมซึ่งใช้พลังงานพอเหมาะ และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การช็อปปิ้ง จะช่วยกระตุ้นการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการออกกำลังกายอย่างหักโหม.  พลังงานยังหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดแรงหรือการเคลื่อนไหว เช่น น้ำมันและถ่านหินเป็นพลังงานที่ทำให้เครื่องจักรทำงาน. พลังงานสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้ เช่น  จุลินทรีย์ใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ในระบบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

การละเล่นของหลวง (๙ มีนาคม ๒๕๕๖)

การละเล่นของหลวง

          การละเล่น หมายถึง มหรสพต่าง ๆ หรือการแสดงต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง. หลวง หมายถึง ที่เป็นของหรือที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดิน. การละเล่นของหลวงจึงหมายถึงมหรสพที่เล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงซึ่งแสดงในพระราชพิธีต่าง ๆ อาจเป็นการแสดงหน้าที่นั่งในเขตพระราชฐาน หรือแสดงนอกเขตพระราชฐานก็ได้. การละเล่นของหลวงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การละเล่นดังกล่าวมีอยู่ ๕ อย่าง คือ ระเบ็ง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ แทงวิสัย และกระอั้วแทงควาย ผู้เล่นเป็นชายล้วน อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้หญิง ที่เป็นข้าราชการฝ่ายในเล่นระเบ็งแทนชาย ในงานโสกันต์พระเจ้าน้องยาเธอและพระเจ้าน้องนางเธอ ๕ พระองค์ มีปรากฏในพระราชนิพนธ์โคลงดั้นเรื่องโสกันต์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.