พลังงานทดแทน (๑๑ เมษายน ๒๕๕๖)

พลังงานทดแทน

          คำว่า พลังงานทดแทน ประกอบด้วยคำว่า พลังงาน กับ ทดแทน   พลังงานหมายถึง ความสามารถในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงหรือการเคลื่อนไหว  ทดแทน หมายถึง ชดใช้แทนสิ่งที่เสียไป  พลังงานทดแทน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า alternative energy ซึ่งบางคนแปลว่า “พลังงานทางเลือก”  หมายถึง พลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดในธรรมชาติ  จะนำมาใช้เท่าใดก็ไม่หมด เป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันและกำลังจะหมดไป จึงจำเป็นต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทน ตัวอย่างพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจาก ลม  น้ำ แสงอาทิตย์ และความร้อนใต้ดิน   นักวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าหาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต  และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

พลังงาน (๑๐ เมษายน ๒๕๕๖)

พลังงาน

          คำว่า พลังงาน ประกอบด้วย พลัง หมายถึง กำลัง และ  งาน ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ทำ หรือผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่.  คำว่า พลังงาน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า energy หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงได้   เช่น พลังงานจากน้ำมันหรือแก๊สสามารถทำให้รถยนต์แล่นได้.  งานนี้กว่าจะเสร็จคงต้องใช้พลังงานทั้งหมดของพวกเรา. มีงานวิจัยที่แสดงว่าการวิ่งหรือเดินด้วยความเร็วที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป หรือการทำกิจกรรมซึ่งใช้พลังงานพอเหมาะ และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การช็อปปิ้ง จะช่วยกระตุ้นการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการออกกำลังกายอย่างหักโหม.  พลังงานยังหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดแรงหรือการเคลื่อนไหว เช่น น้ำมันและถ่านหินเป็นพลังงานที่ทำให้เครื่องจักรทำงาน. พลังงานสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้ เช่น  จุลินทรีย์ใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ในระบบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.