พลังงานทดแทน (๑๑ เมษายน ๒๕๕๖)

พลังงานทดแทน

          คำว่า พลังงานทดแทน ประกอบด้วยคำว่า พลังงาน กับ ทดแทน   พลังงานหมายถึง ความสามารถในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงหรือการเคลื่อนไหว  ทดแทน หมายถึง ชดใช้แทนสิ่งที่เสียไป  พลังงานทดแทน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า alternative energy ซึ่งบางคนแปลว่า “พลังงานทางเลือก”  หมายถึง พลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดในธรรมชาติ  จะนำมาใช้เท่าใดก็ไม่หมด เป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันและกำลังจะหมดไป จึงจำเป็นต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทน ตัวอย่างพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจาก ลม  น้ำ แสงอาทิตย์ และความร้อนใต้ดิน   นักวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าหาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต  และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ศาลรัฐธรรมนูญ (๒) (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ศาลรัฐธรรมนูญ (๒)

          ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

          ศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจสำคัญคือการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญโดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

          ประการแรก เพื่อรักษาดุลยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ

          ประการที่สอง เพื่อป้องกันการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          ประการที่สาม เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญมิให้มีการบัญญัติกฎหมายที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

          ศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นี้ มีวิวัฒนาการรูปแบบ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ” ซึ่งกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.