ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

          ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า  เป็นคำสอนที่ปรากฏในประวัตินางวิสาขามหาอุบาสิกา ตอนที่ธนัญชัยเศรษฐีผู้บิดาให้โอวาทแก่นางเมื่อกำลังจะแต่งงาน ว่า “ลูกเอ๋ย ธรรมดาว่าสตรีผู้จะอยู่ในสกุลบิดาของสามี ไฟในก็ไม่พึงนำออก ไฟนอกก็ไม่พึงนำเข้า  คำสอนนี้มีความหมายว่า อย่านำเรื่องราวที่ไม่ดีของคนในครอบครัวไปพูดให้คนภายนอกฟัง  และไม่นำเรื่องราวที่คนภายนอกพูดถึงคนในครอบครัวในแง่ไม่ดีมาเล่าให้คนในครอบครัวฟัง

          ในสุภาษิตพระร่วงมีบทสุภาษิตที่ใกล้เคียงกันบทหนึ่งว่า ภายในอย่านำออก ภายนอกอย่านำเข้า หมายความว่า ไม่ควรนำเรื่องภายในครอบครัวไปเล่าในคนภายนอกฟัง และไม่ควรนำเรื่องของคนภายนอกมาเล่าให้คนในครอบครัวฟัง  เพราะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็จะนำไปสู่ความเดือดร้อนได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

ศาลรัฐธรรมนูญ (๑) (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ศาลรัฐธรรมนูญ (๑)

          ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรฝ่ายตุลาการที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ยุบเลิกไป ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ  ไม่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีทั่วไป คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด และมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น ๆ ของรัฐ คดีสำคัญที่ตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญ คือคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๘ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา  การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นระบบไต่สวน ที่ศาลมีอำนาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้  ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาที่ใช้ในคดีทั่วไปของศาลยุติธรรม 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
 

ทำเสน่ห์ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ทำเสน่ห์

         ทำเสน่ห์ ประกอบด้วยคำว่า ทำ กับ เสน่ห์   คำว่า เสน่ห์ แปลว่า ลักษณะที่ชวนให้รัก.  คำว่า  ทำเสน่ห์  ไม่ได้มีความหมายตรงตามคำ ว่าทำให้มีลักษณะดีที่ชวนให้คนรัก  หรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะชวนให้รัก  แต่เป็นคำที่หมายถึงวิธีการทำคุณไสยที่ทำให้คนที่ต้องการรักตนมัวเมาหลงใหลตนและทำร้ายคนที่เป็นศัตรูของตน   เช่น  ผู้ชายคนนี้หน้าตาหมองคล้ำ มัวเมาอยู่กับเมียน้อย  และแสดงอาการโกรธขึ้งเมียหลวงเกินกว่าเหตุ  สงสัยว่าจะถูกเมียน้อยทำเสน่ห์

          การทำเสน่ห์ มีวิธีการต่าง ๆ  เช่น  ปั้นรูปของตนกับคนที่ตนต้องการให้รักด้วยขี้ผึ้งหรือดินเหนียวจากป่าช้า  ผูกเข้าด้วยกัน ลงคาถาอาคม  แล้วนำไปซุกซ่อนหรือฝังไว้ในที่ลับตา เช่นใต้บันไดเรือน หรือดีดน้ำมันพรายใส่ตัวผู้ที่ต้องการให้รักให้หลง หรือใส่ยาเสน่ห์ในอาหาร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.