นพเคราะห์ (๒๗ เมษายน ๒๕๕๖)

นพเคราะห์

          ในทางโหราศาสตร์ นพเคราะห์ เป็นชื่อดาวพระเคราะห์ มี ๙ ดวง ได้แก่ อาทิตย์  จันทร์ อังคาร  พุธ  ราหู  พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และเกตุ   ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงนี้มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ รวมถึงรัตนะประจำดาวพระเคราะห์ก็มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกัน

          เชื่อกันว่า ดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงนี้สัมพันธ์กับรัตนชาติ และสัมพันธ์กับวันเกิดของคน คือ  เพชรเป็นรัตนะของดาวพระศุกร์  หมายความว่า เพชรเป็นของคู่กับดาวพระศุกร์ คนที่เกิดวันศุกร์ถ้าใช้เครื่องประดับเพชรจะเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าประสบโชคดี. มณีหรือทับทิมเป็นรัตนะของพระอาทิตย์ คนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าใช้เครื่องประดับทับทิมจะเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าประสบโชคดี  มรกตเป็นรัตนะของดาวพระพุธ   บุษราคัมเป็นรัตนะของดาวพระพฤหัสบดี  โกเมนเป็นรัตนะของดาวพระราหู    นิลหรือไพลินเป็นรัตนะของดาวพระเสาร์  มุกดาหรือไข่มุกเป็นรัตนะของดาวพระจันทร์   เพทายเป็นรัตนะของดาวพระอังคาร  และไพฑูรย์เป็นรัตนะของดาวพระเกตุ.  รัตนชาติทั้งหลายเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับดาวที่มีชื่อตรงกับวันในตำราโหราศาสตร์ เชื่อกันว่าถ้าใช้รัตนชาติให้ตรงตามที่กล่าวนี้จะประสบโชคดี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

อุดมการณ์ (๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

อุดมการณ์

          คำว่า อุดมการณ์ ประกอบด้วย คำว่า อุดม  กับคำว่า การณ์อุดม  แปลว่า  สูงสุด ยิ่ง เลิศ. การณ์ แปลว่า เหตุ เค้ามูล สิ่งที่กระทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง.  อุดมการณ์  แปลว่า  เรื่องที่สูงสุด  หมายถึง หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  เช่น  เขายึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเหนียวแน่น ทหารทุกเหล่าทัพล้วนได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแนวความคิดทางการเมืองที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบอบการปกครอง การช่วยกันและกันเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักการสหกรณ์ที่นำไปสู่การกินดี  อยู่ดีของสมาชิกเป็นอุดมการณ์สหกรณ์ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของสหกรณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

หางเสียง (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖)

หางเสียง

          หางเสียง  ความหมายหนึ่ง หมายถึง  การลงท้ายประโยคหรือข้อความที่พูดด้วยคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพ  เช่น  คำว่า คะ ค่ะ จ๊ะ จ้ะ ครับ.  ในการพูดของคนไทย ท้ายประโยคจะมีคำลงท้ายแสดงความสุภาพเมื่อพูดกับผู้ใหญ่  เด็กไทยจะได้รับการอบรมให้ใช้คำลงท้ายแสดงความสุภาพเสมอ   ถ้าพูดโดยไม่มีคำลงท้ายแสดงความสุภาพ  เรียกว่า พูดไม่มีหางเสียง  คำพูดที่ไม่มีหางเสียงหรือมีคำลงท้ายที่เป็นคำหยาบ เช่น  วะ   โว้ย  แสดงว่ากำลังมีอารมณ์โกรธหรือไม่มีความเคารพนับถือผู้ที่ตนพูดด้วย.

          อีกความหมายหนึ่ง หางเสียง หมายถึง กระแสเสียงที่ลงท้ายซึ่งแสดงความรู้สึก แสดงอำนาจ แสดงอารมณ์ของผู้พูดเป็นต้น  เช่น  เวลาเล่าเรื่องอดีต หางเสียงของเขาแปร่ง ๆ เหมือนกับมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.