กฎหมายตราสามดวง (๑๗ มกราคม ๒๕๕๗)

กฎหมายตราสามดวง

         กฎหมายตราสามดวง  ประกอบด้วยคำว่า  กฎหมาย กับ ตราสามดวงกฎหมาย หมายถึง  ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นสำหรับใช้ในการบริหารประเทศ.  ตราสามดวง  หมายถึง  ตราพระราชสีห์ สำหรับตำแหน่งสมุหนายก  ตราพระคชสีห์ สำหรับตำแหน่งสมุหพระกลาโหม  และตราบัวแก้ว สำหรับตำแหน่งพระโกษาธิบดีหรือตำแหน่งพระคลังซึ่งดูแลรวมทั้งกิจการด้านต่างประเทศด้วย.  กฎหมายตราสามดวง เป็นประมวลกฎหมายโบราณของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ชำระและปรับปรุงแก้ไขตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรม  เมื่อทำเสร็จแล้วได้ประทับดวงตราพระราชสีห์  พระคชสีห์  และบัวแก้วไว้เป็นสำคัญ  จึงเรียกว่า กฎหมายตราสามดวง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ราษฎร (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

ราษฎร

          คำว่า ราษฎร หมายถึง ผู้ที่เป็นคนของประเทศ ถือสัญชาติเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน มีสิทธิตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันทุกคน เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อให้ราษฎรได้ชมพระบารมีเท่านั้น แต่เพื่อทรงรับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพและความต้องการของราษฎรด้วยพระเนตรพระกรรณของพระองค์เองด้วย  พระองค์ประทับท่ามกลางราษฎร มีพระราชดำรัสซักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยความสนพระราชหฤทัย ยังความชื่นชมโสมนัสในหมู่ราษฎรที่ทุกข์ยาก และเป็นกำลังใจที่จะทำให้ราษฎรลุกขึ้นสู้ชีวิตสู้ปัญหาโดยไม่ย่อท้ออีกต่อไป ผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของปวงชน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.