ราษฎร (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

ราษฎร

          คำว่า ราษฎร หมายถึง ผู้ที่เป็นคนของประเทศ ถือสัญชาติเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน มีสิทธิตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันทุกคน เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อให้ราษฎรได้ชมพระบารมีเท่านั้น แต่เพื่อทรงรับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพและความต้องการของราษฎรด้วยพระเนตรพระกรรณของพระองค์เองด้วย  พระองค์ประทับท่ามกลางราษฎร มีพระราชดำรัสซักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยความสนพระราชหฤทัย ยังความชื่นชมโสมนัสในหมู่ราษฎรที่ทุกข์ยาก และเป็นกำลังใจที่จะทำให้ราษฎรลุกขึ้นสู้ชีวิตสู้ปัญหาโดยไม่ย่อท้ออีกต่อไป ผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของปวงชน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

สวนลุมพินี (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

สวนลุมพินี

         สวนลุมพินี เป็นชื่อสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย มาจากชื่อ ลุมพินีวัน ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า. สวนลุมพินี ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เริ่มสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘ ในที่ดินพระราชทาน ณ ทุ่งศาลาแดงเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลองการครองราชสมบัติปีที่ ๑๕ พระราชทานชื่อว่า “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์” มีกำหนดเปิดงานวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  และมีพระราชดำริว่าเมื่อเลิกการจัดงานฉลองแล้ว ให้จัดเป็นสวนพฤกษชาติหรือสวนสาธารณะสำหรับประชาชน พระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า สวนลุมพินี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  มาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ใช้เป็นสวนสาธารณะจนถึงปัจจุบัน

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.