พระพุทธรูป (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

พระพุทธรูป

          พระพุทธรูป  คือรูปแทนพระพุทธเจ้า พระศาสดาผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา  สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  แกะสลักจากหินหรือไม้  หล่อด้วยโลหะ  ปั้นด้วยดินเผา  วาดเป็นภาพลงบนผืนผ้าหรือผนัง  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้บูชา

          พระพุทธรูปรุ่นแรกสร้างในสมัยพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะ ราว พ.ศ. ๖๖๓–๗๐๕ ณ แคว้นคันธารราษฎร์  เรียกพระพุทธรูปรุ่นนี้ว่า  พระพุทธรูปศิลปะสมัยคันธารราษฎร์  มีรูปลักษณะเหมือนบุคคลจริงและมีเค้าหน้าแบบกรีก เพราะได้รับอิทธิพลจากชาวกรีกโบราณที่นิยมสร้างรูปเทพเจ้าไว้เคารพบูชา ถือเป็นต้นแบบการสร้างพระพุทธรูปที่แพร่หลายมาจนปัจจุบัน พระพุทธรูปมีพุทธศิลป์แตกต่างกันตามสกุลช่าง ตามสมัย และตามศิลปนิยมของแต่ละชาติ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างอินเดียสมัยอมราวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๗-๙  สมัยคุปตะ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑  สมัยปาละ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๖

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

วันอนุรักษ์มรดกไทย (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

วันอนุรักษ์มรดกไทย

          วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี  วันที่ ๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ. 

          คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย ให้คำจำกัดความคำว่า มรดกไทย หมายถึง “มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ ตลอดถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่าง ๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา” รัฐบาลได้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้สึกสำนึกรัก ตระหนัก เห็นคุณค่า มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมกันรักษาและสืบทอดมรดกไทย ทั้งยังเป็นการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นอีกด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กุหลาบพระนามสิรินธร (๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

กุหลาบพระนามสิรินธร

          กุหลาบพระนามสิรินธร เป็นไม้ปลูกประเภทกุหลาบพุ่มชนิดดอกโต ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกซ้อนแน่น. กุหลาบพระนามสิรินธรเป็นกุหลาบพันธุ์ใหม่  กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ Madras (อ่านว่า มัด-ดร้าส) ซึ่งเป็นกุหลาบพันธุ์ดอกโตสีชมพูแกมม่วง ที่ได้คัดการเลือกให้เป็นกุหลาบแห่งปีของสหรัฐอเมริกา. เจ้าของฟาร์มกุหลาบแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีได้สั่งมาปลูก ปลูกได้ประมาณ ๒-๓ เดือน ก็พบว่าเกิดการกลายพันธุ์ในต้นเดียวกัน ให้ต้นใหม่มีดอกสีชมพูเหลืองเหลือบ เจ้าของฟาร์มได้ทดลองด้วยการติดตาจนแน่ใจได้ว่าเป็นกุหลาบพันธุ์ใหม่ จึงได้ขอพระราชทานชื่อกุหลาบพันธุ์นี้ว่า “พระนามสิรินธร” และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

พระเขมาเถรี (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

พระเขมาเถรี

          พระเขมาเถรี เป็นอัครสาวิกาฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้า ประสูติในราชตระกูลสาคลนคร เมืองมัทราษฎร์ พระนางมีผิวพรรณดังสีน้ำทอง จึงได้ชื่อว่าเขมา แปลว่า ทอง. เมื่อเจริญพระชันษาได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ. พระนางเป็นสตรีที่มีรูปงามมากและหลงเมามัวในรูปสมบัติของตน พระเจ้าพิมพิสารทรงดำริว่าพระองค์เป็นอัครอุปัฏฐากของพระศาสดาแต่พระอัครมเหสียังไม่เคยเข้าเฝ้าพระศาสดาเลย จึงคิดอุบายให้มีผู้ขับร้องพรรณนาความงามของวัดเวฬุวัน ทำให้พระอัครมเหสีอยากไปเห็น  เมื่อพระนางได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ทำให้พระนางเห็นภาพนิมิตซึ่งแสดงความไม่เที่ยงของสังขาร กับทั้งพระนางได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องราคะและการกำจัดราคะ พระนางก็บรรลุพระอรหัตผลขณะประทับยืนอยู่ ณ ที่นั้น.  ครั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็ดีพระทัยมาก ทรงให้พระนางประทับวอทองส่งเสด็จให้ออกบวชเป็นภิกษุณี. 

          พระเขมาเถรี ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางมีปัญญามาก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.