ดีงาม (๕ เมษายน ๒๕๕๗)

ดีงาม

        คำว่า ดีงาม หมายถึง ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ความสมเหตุสมผล และสามัญสำนึก เป็นที่พอใจของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น พ่อแม่ควรปลูกฝังสิ่งที่ดีงามไว้ในจิตใจของลูก. ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ. ความสุขกับความดีงามของสังคมต้องเกิดคู่กันไป  หากสังคมขาดความดีงาม คนดีในสังคมจะอยู่ไม่ได้. ความดีงามสามารถสร้างความสุขสงบให้แก่ชีวิตและสังคมได้. ขงจื๊อสอนว่าหากมนุษย์แต่ละคนดำรงตนที่เปี่ยมคุณธรรมแล้ว ครอบครัวและชุมชนก็จะดีงามและสงบสุข

        คำว่า ดีงาม ไม่มีคำที่ตรงข้ามชัดเจน แต่อาจใช้รูปปฏิเสธเป็นคำตรงข้าม คือ ไม่ดีงาม หรือ ไม่ดีไม่งาม เช่น สังคมที่มีคนทำแต่สิ่งไม่ดีงามก็จะกลายเป็นสังคมที่ไม่สงบสุข. เขาทำเรื่องไม่ดีไม่งามไว้มากจนไม่มีใครเชื่อใจเขาอีกต่อไป

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.