ซ้น-เคล็ด (๒๑ มกราคม ๒๕๕๑)

ซ้น-เคล็ด

          คำว่า ซ้น คือ การเคลื่อนของปลายกระดูกไปจากตำแหน่งปรกติ เมื่อปลายอีกด้านหนึ่งถูกกระแทกอย่างแรง. ปลายกระดูกดังกล่าวและเอ็นที่ยึดมักได้รับบาดเจ็บ จึงปวดและบวม เช่น เมื่อนิ้วถูกกระแทก กระดูกที่โคนนิ้วจะเคลื่อน เป็นอาการนิ้วซ้น.

          คำว่า เคล็ด คือ อาการบาดเจ็บเนื่องจากเอ็นบริเวณข้อถูกดึง ดัน หรือถูกงัดนาน ๆ หรือโดยแรง ทำให้เอ็นช้ำหรือฉีกขาด จึงปวดและอาจมีอาการบวมด้วย เช่น นอนตกหมอนทำให้คอเคล็ด. ตำรวจจับผู้ร้ายไขว้แขนจนแขนเคล็ด.

          อาการที่เท้าพลิกหรือที่เรียกว่าเท้าแพลงก็จะทำให้เกิดอาการเคล็ด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

แสบ กับ ปวดแสบปวดร้อน (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

แสบ กับ ปวดแสบปวดร้อน

          แสบ เป็นอาการที่รู้สึกเจ็บร่วมกับรู้สึกระคายเคืองอย่างแรง อาจรวมถึงอาการรู้สึกเผ็ดร้อน เกิดขึ้นเมื่อปลายประสาทบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ตา ลิ้น คอ หรือบริเวณที่เป็นแผลถูกกรด ด่าง พริก หรือเกลือเป็นต้น เช่น แสบตา แสบปาก แสบลิ้น แสบคอ

          แสบ เมื่อเกิดร่วมกับอาการปวดจากการถูกไฟ ถูกน้ำร้อนลวก ถูกความเผ็ด หรือถูกน้ำมันระกำ เป็นต้น เรียกว่า ปวดแสบปวดร้อน ซึ่งเป็นอาการรู้สึกเจ็บต่อเนื่อง ระคายเคืองและร้อนผ่าว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ระดมสมอง (๑๐ มกราคม ๒๕๕๑)

ระดมสมอง


          คำว่า ระดมสมอง ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า brainstorm หมายถึง ประชุมกันโดยทุกคนในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด เพื่อนำผลสรุปไปดำเนินการหรือแก้ปัญหา เช่น สภาวิจัยแห่งชาติจัดประชุมระดมสมองนักวิจัยทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางการวิจัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของประเทศ. ข้าราชการ นักธุรกิจ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมระดมสมองวางแผนการลงทุนของประเทศเพื่อเสนอรัฐบาล.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

เอกสาร (๒๐ มกราคม ๒๕๕๑)

เอกสาร

          เอกสาร ประกอบด้วยคำว่า เอก (อ่านว่า เอก) แปลว่า หนึ่ง. กับคำว่า สาร หมายถึง หนังสือ.

          คำว่า เอกสาร ใช้หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นหนังสือสำคัญ เช่น สูติบัตร  บัตรประจำตัวประชาชน  ใบทะเบียนสมรส ที่เป็นหลักฐานแสดงลักษณะหรือคุณสมบัตินั้น ๆ เช่น สูติบัตร เป็นเอกสารที่แสดงหลักฐานการเกิดของบุคคล แสดงเพศ วันเวลาที่เกิด สถานที่เกิด ชื่อมารดาและบิดาผู้ให้กำเนิด ผู้บันทึก และอาจมีรายละเอียดอื่นด้วย.

          เอกสาร อาจเป็นกระดาษหรือสื่ออื่น ที่สื่อความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่น  จะโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นก็ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

เค้าลาง (๙ มกราคม ๒๕๕๑)

เค้าลาง

          คำว่า เค้าลาง เป็นคำประสม ประกอบด้วยคำว่า เค้า กับ ลาง. คำว่า เค้า หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ เช่น ฝนตั้งเค้า. หรือหมายถึงสิ่งที่ส่อแสดงให้รู้ได้ว่ามีลักษณะเหมือนสิ่งอื่น เช่น เด็กคนนี้มีเค้าหน้าเหมือนพ่อ.  คำว่า ลาง หมายถึง ปรากฏการณ์ที่บอกผลดีหรือร้าย เช่น ลางดี. ลางร้าย. แต่มักใช้ในทางร้าย เช่น เขาพูดเป็นลางว่าจะตาย.

          เค้าลาง หมายถึง สิ่งที่ส่อแสดงว่าเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น จะดีหรือร้ายก็ได้ เช่น ดัชนีชี้วัดหลายตัวที่ปรากฏ เป็นเค้าลางว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังฟื้นตัว. เศรษฐกิจไทยเริ่มส่อเค้าลางแห่งหายนะ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๓๙. แม้จะมีเค้าลางว่าทรัพยากรในทะเลเริ่มน้อยลง แต่ธุรกิจประมงก็ยังต้องขยายตัวต่อไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ออกตัว (๓๐ มกราคม ๒๕๕๑)

ออกตัว

          คำว่า ออกตัว มีความหมาย ๓ อย่าง

          ความหมายแรก ออกตัว หมายถึง พูดกันหรือแก้ตัวไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ถูกตำหนิ เช่น เขาออกตัวว่ามีเวลาจัดงานน้อย การต้อนรับก็อาจจะไม่เรียบร้อย.

          ความหมายที่ ๒ หมายถึง เคลื่อนตัวจากจุดเริ่มต้น เช่น รถยี่ห้อนี้ออกตัวได้เร็ว คนจึงนิยมใช้.  นักกีฬาว่ายน้ำที่ออกตัวได้เร็วมักจะได้เปรียบผู้แข่งขัน.

          ความหมายที่ ๓ หมายถึง นำไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย นำไปทำประโยชน์ได้ง่าย เช่น ซื้อทองดีกว่าซื้อที่ ถ้าขัดสนก็ออกตัวได้ง่าย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ขับไล่ไสส่ง-ขับไสไล่ส่ง (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑)

ขับไล่ไสส่ง-ขับไสไล่ส่ง

          ขับไล่ไสส่ง และ ขับไสไล่ส่ง ประกอบด้วยคำอย่างเดียวกันแต่เรียงต่างกัน 

          ขับ หมายความว่า บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ. ขับเรือ.

          ไล่ หมายความว่า บังคับให้ไปหรือให้ออกจากที่เดิม เช่น ไล่ควายเข้าคอก. ไล่คนออกจากบ้าน.

          ไส หมายความว่า เสือกไป ผลักไป

          ส่ง หมายความว่า ทำให้พ้นไป

          ขับไล่ไสส่ง หรือ ขับไสไล่ส่ง เป็นคำซ้อนที่เกิดจากการนำคำซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันมาเรียงกันให้ครบสี่พยางค์ คำซ้อนที่มีลักษณะเช่นนี้ เช่น ตีรันฟันแทง. กินอยู่หลับนอน. กุ้งหอยปูปลา.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.