เงินทอง (๔ เมษายน ๒๕๕๑)

เงินทอง

          เงินทอง เป็นธาตุโลหะมีค่า ๒ ชนิด เงิน มีสีขาว เนื้ออ่อน. ทอง มีสีเหลือง เนื้อแข็งกว่าเงิน. ในสังคมไทยนิยมใช้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของสูง และนิยมใช้คู่กัน เช่น ในกระบวนเสด็จของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อน มีเครื่องแห่ประกอบ เป็นดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ทวนเงินทวนทอง. แสงอาทิตย์ยามเช้าตรู่ เปรียบว่าเป็น แสงเงินแสงทอง. เมื่อใช้คำว่า เงิน เรียกสิ่งที่ใช้บอกราคาในการซื้อขายหรือค่าในการจ้าง ก็มักจะใช้ควบเป็น เงินทอง ด้วย. คำว่า เงินทอง มักหมายถึง ทรัพย์สมบัติ เช่น เขามีเงินทองมหาศาล. พอทำงานมีเงินมีทอง ก็ส่งไปให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

บุคคลสาธารณะ (๑๓ เมษายน ๒๕๕๑)

บุคคลสาธารณะ

          บุคคลสาธารณะ หมายถึง คนที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง หรือมีตำแหน่งสำคัญระดับชาติ มีอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลได้ผลเสียของประเทศชาติ หรือเป็นบุคคลที่เป็นที่สนใจของคนในสังคม เช่น ผู้นำประเทศ นักการเมือง ดารา

          บุคคลสาธารณะมักได้รับสิทธิพิเศษบางประการในฐานะบุคคลสำคัญ แต่ก็มีความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าบุคคลธรรมดา เพราะสังคมโดยเฉพาะสื่อมวลชนมักสนใจความเคลื่อนไหวของบุคคลสาธารณะตลอดเวลา เช่น นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะ จะทำอะไรหรือพูดอะไรมักเป็นที่สนใจของสังคมอยู่ตลอดเวลา. เขาเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่บุคคลสาธารณะ จึงไม่ตกเป็นข่าว. บุคคลสาธารณะที่ตกเป็นผู้ต้องหาไม่ควรได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดา.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ท่านผู้หญิง (๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

ท่านผู้หญิง

          แต่โบราณ คำว่า ท่านผู้หญิง เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นภรรยาเอกของผู้ที่เป็นเจ้าพระยา และสตรีผู้นั้นได้รับพระราชทานเครื่องยศท่านผู้หญิงด้วย. ปัจจุบัน ท่านผู้หญิง เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีทั้งที่สมรสแล้วและยังไม่สมรส และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป.

          ถ้าสตรีผู้นั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ เช่น เป็นหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง. เมื่อใช้คำนำหน้าว่า ท่านผู้หญิง แล้ว ก็ไม่ต้องใช้คำว่า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หรือหม่อมหลวง อีก. ใช้แต่คำนำหน้าชื่อว่า ท่านผู้หญิง เท่านั้น เช่นผู้ที่เป็น หม่อมราชวงศ์หญิง เมื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ท่านผู้หญิง. จะไม่ใช้ *ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.