ภัยธรรมชาติ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

ภัยธรรมชาติ

          ภัยธรรมชาติ หมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นกฎแห่งกรรม บางคนเชื่อว่าเป็นเพราะพระเจ้าลงโทษ บางคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล หาคำอธิบายถึงสาเหตุไม่ได้ และบางคนก็คิดว่าเป็นผลทางอ้อมของการกระทำของมนุษย์. ภัยธรรมชาติ จึงเป็นอุบัติภัยและมักก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่มนุษย์ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยธรรมชาติ. ชาวนามีชีวิตลำเค็ญ บางครั้งต้องประสบภัยธรรมชาติ เช่น โรคพืช  ฝนแล้ง ตั๊กแตนระบาด  น้ำท่วม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

ไต้ฝุ่น (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

ไต้ฝุ่น

          ไต้ฝุ่น  ชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกและอ่าวไทย. มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุตั้งแต่ ๑๑๙ กิโลเมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไป

          คำ ไต้ฝุ่น ในภาษาอังกฤษเขียนว่า typhoon ยังไม่ทราบว่ามาจากภาษาใด แต่มีการสันนิษฐานไว้ ๓ ทาง คือ อาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งว่า taifung (อ่านว่า ไต-ฟุง) แปลว่า ลมแรงจัด. หรืออาจมาจากภาษากรีกว่า typhon  (อ่านว่า ไท-ฟอน) แปลว่า ลมหมุน หรือ ลมพายุ หรือมาจากภาษาอาหรับว่า tufan (อ่านว่า ตู-ฟาน) แปลว่า ควัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กระเซ็น-กระเส็นกระสาย (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑)

กระเซ็น-กระเส็นกระสาย

          กระเซ็น กับ กระเส็นกระสาย เป็นคนละคำกัน

          กระเซ็น คือ อาการที่น้ำกระเด็นออกมาเป็นฝอย เช่น เรือยนต์ที่แล่นไปตามแม่น้ำทำให้น้ำกระเซ็นขึ้นมาเป็นฝอย. หน้าต่างบานนี้แม้จะมีกันสาด แต่ฝนก็ยังกระเซ็นเข้ามาได้.

          ส่วน กระเส็นกระสาย หมายถึง เล็กน้อย แพร่งพราย กระจายออกไม่เต็มที่ เช่น มีข่าวกระเส็นกระสายมาว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่. เรารู้มากระเส็นกระสายว่าเจ้าของตลาดจะรื้อตลาดสร้างเป็นศูนย์การค้า ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

อุบัติภัย (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

อุบัติภัย

          อุบัติภัย (อ่านว่า อุ-บัด-ติ-พัย) เป็นคำที่ประกอบด้วยคำว่า อุบัติ หมายถึง เกิดขึ้น. กับ ภัย หมายถึง สิ่งที่ทำให้กลัว หรือ อันตราย. 

          อุบัติภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่มีผู้ใดจงใจหรือทำให้เกิดขึ้น เช่น คนไทยเป็นคนใจบุญ สังเกตได้จากการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างเต็มที่. รัฐบาลควรมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอุบัติภัย. ถ้าเราไม่ประมาทและมีความรอบคอบก็จะลดอุบัติภัยได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ผ้าอาบน้ำฝน (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

ผ้าอาบน้ำฝน

          ผ้าอาบน้ำฝน เป็นผ้าสำหรับใช้พระภิกษุนุ่งในเวลาอาบน้ำ เป็นผ้าที่พุทธศาสนิกชนนิยมถวายพระภิกษุในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ไปจนถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘. เรียกว่า วัสสิกสาฎก (อ่านว่า วัด-สิ-กะ-สา-ดก). เนื่องมาจากในสมัยพุทธกาลนางวิสาขาให้คนใช้มาหาภิกษุที่วัด พอดีเป็นเวลาที่ฝนตก พระภิกษุจึงพากันลงมาอาบน้ำฝน คนใช้เห็นภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนจึงไปบอกนางวิสาขาว่าที่วัดมีแต่ชีเปลือย. นางวิสาขาจึงขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าถวายผ้าสำหรับให้ภิกษุใช้ผลัดอาบน้ำ. จึงเป็นข้อบัญญัติว่า ภิกษุต้องนุ่งผ้าอาบน้ำเมื่อไม่ได้อยู่ในที่ลับตาคน และเรียกผ้านั้นเรื่อยมาว่า ผ้าอาบน้ำฝน หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ผ้าอาบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.