สิงโต (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

สิงโต

          คำว่า สิงโต พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้ ๓ ความหมาย. ความหมายแรก เป็นชื่อสัตว์ในจินตนาการของจีน ถือว่ามีกำลังมากและมีหน้าตาดุร้าย. ความหมายที่ ๒ เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีขนาดใหญ่ เป็นสัตว์วงศ์เดียวกับแมว ขนสีน้ำตาล ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย. ความหมายที่ ๓ เป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง ก้านครีบแผ่ออก แข็ง และมีพิษ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

เฮอร์ริเคน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๑)

เฮอร์ริเคน

          เฮอร์ริเคน ในภาษาอังกฤษเขียนว่า hurricane มาจากภาษาอินเดียนแดง แปลว่า ลมแรง.

          เฮอร์ริเคน เป็นชื่อของพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะในมหาสมุทรแอตแลนติกและในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ตั้งแต่ชายฝั่งทวีปอเมริกาจนถึงเส้นวันที่สากล ซึ่งเป็นเส้นที่แบ่งโลกออกเป็นโลกตะวันออกและโลกตะวันตก โดยวันของโลกตะวันออกจะเร็วกว่าโลกตะวันตก ๑ วัน. เฮอร์ริเคน มีความเร็วลมที่ใกล้ศูนย์กลางพายุตั้งแต่ ๑๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป. พายุนี้หากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย จะเรียกว่า ไต้ฝุ่น

          ในทางอุตุนิยมวิทยากำหนดความรุนแรงของพายุชนิดนี้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้ ๕ ระดับ ตั้งแต่ระดับ ๑ จนถึงระดับสูงสุด คือระดับ ๕.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.