เฮอร์ริเคน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๑)

เฮอร์ริเคน

          เฮอร์ริเคน ในภาษาอังกฤษเขียนว่า hurricane มาจากภาษาอินเดียนแดง แปลว่า ลมแรง.

          เฮอร์ริเคน เป็นชื่อของพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะในมหาสมุทรแอตแลนติกและในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ตั้งแต่ชายฝั่งทวีปอเมริกาจนถึงเส้นวันที่สากล ซึ่งเป็นเส้นที่แบ่งโลกออกเป็นโลกตะวันออกและโลกตะวันตก โดยวันของโลกตะวันออกจะเร็วกว่าโลกตะวันตก ๑ วัน. เฮอร์ริเคน มีความเร็วลมที่ใกล้ศูนย์กลางพายุตั้งแต่ ๑๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป. พายุนี้หากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย จะเรียกว่า ไต้ฝุ่น

          ในทางอุตุนิยมวิทยากำหนดความรุนแรงของพายุชนิดนี้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้ ๕ ระดับ ตั้งแต่ระดับ ๑ จนถึงระดับสูงสุด คือระดับ ๕.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ภัยธรรมชาติ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

ภัยธรรมชาติ

          ภัยธรรมชาติ หมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นกฎแห่งกรรม บางคนเชื่อว่าเป็นเพราะพระเจ้าลงโทษ บางคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล หาคำอธิบายถึงสาเหตุไม่ได้ และบางคนก็คิดว่าเป็นผลทางอ้อมของการกระทำของมนุษย์. ภัยธรรมชาติ จึงเป็นอุบัติภัยและมักก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่มนุษย์ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยธรรมชาติ. ชาวนามีชีวิตลำเค็ญ บางครั้งต้องประสบภัยธรรมชาติ เช่น โรคพืช  ฝนแล้ง ตั๊กแตนระบาด  น้ำท่วม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

ไต้ฝุ่น (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

ไต้ฝุ่น

          ไต้ฝุ่น  ชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกและอ่าวไทย. มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุตั้งแต่ ๑๑๙ กิโลเมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไป

          คำ ไต้ฝุ่น ในภาษาอังกฤษเขียนว่า typhoon ยังไม่ทราบว่ามาจากภาษาใด แต่มีการสันนิษฐานไว้ ๓ ทาง คือ อาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งว่า taifung (อ่านว่า ไต-ฟุง) แปลว่า ลมแรงจัด. หรืออาจมาจากภาษากรีกว่า typhon  (อ่านว่า ไท-ฟอน) แปลว่า ลมหมุน หรือ ลมพายุ หรือมาจากภาษาอาหรับว่า tufan (อ่านว่า ตู-ฟาน) แปลว่า ควัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กระเซ็น-กระเส็นกระสาย (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑)

กระเซ็น-กระเส็นกระสาย

          กระเซ็น กับ กระเส็นกระสาย เป็นคนละคำกัน

          กระเซ็น คือ อาการที่น้ำกระเด็นออกมาเป็นฝอย เช่น เรือยนต์ที่แล่นไปตามแม่น้ำทำให้น้ำกระเซ็นขึ้นมาเป็นฝอย. หน้าต่างบานนี้แม้จะมีกันสาด แต่ฝนก็ยังกระเซ็นเข้ามาได้.

          ส่วน กระเส็นกระสาย หมายถึง เล็กน้อย แพร่งพราย กระจายออกไม่เต็มที่ เช่น มีข่าวกระเส็นกระสายมาว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่. เรารู้มากระเส็นกระสายว่าเจ้าของตลาดจะรื้อตลาดสร้างเป็นศูนย์การค้า ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.