ลิ้นหัวใจ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)

ลิ้นหัวใจ

          ลิ้นหัวใจ เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ มี ๔ ลิ้น แต่ละลิ้นประกอบด้วยแผ่นพังผืดผิวเรียบ มีลักษณะคล้ายประตูปิด-เปิด ทำหน้าที่ปิดเปิดควบคุมให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน

          ลิ้นที่ ๑ มี ๓ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจบนขวากับห้องหัวใจล่างขวา จะปิดเมื่อห้องหัวใจล่างขวาบีบตัว และเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างขวาคลายตัว

          ลิ้นที่ ๒ มี ๓ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจล่างขวากับโคนหลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดไปฟอกที่ปอด จะเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างขวาบีบตัวและจะปิดเมื่อหัวใจห้องนี้คลายตัว

          ลิ้นที่ ๓ มี ๒ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจบนซ้ายกับห้องหัวใจล่างซ้าย จะเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างซ้ายคลายตัว ทำให้เลือดไหลจากห้องหัวใจบนซ้ายเข้าสู่ห้องหัวใจล่างซ้าย จะปิดเมื่อห้องหัวใจล่างซ้ายบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงร่างกาย

          ลิ้นที่ ๔ มี ๓ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจล่างซ้ายกับโคนหลอดเลือดแดงใหญ่ที่จะนำเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ซึ่งจะเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างซ้ายบีบตัว และจะปิดเมื่อหัวใจห้องนี้คลายตัว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.