ลิ้นหัวใจรั่ว (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)

ลิ้นหัวใจรั่ว

          ลิ้นหัวใจ เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ มี ๔ ลิ้น แต่ละลิ้นประกอบด้วยแผ่นพังผืดผิวเรียบ มีลักษณะคล้ายประตูปิด-เปิด ทำหน้าที่ปิดเปิดควบคุมให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน

          ลิ้นหัวใจรั่ว คือภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทในช่วงที่ควรจะปิด ทำให้เลือดไหลย้อนกลับ พบบ่อยที่ลิ้นหัวใจที่กั้นห้องหัวใจบนและล่างซ้าย ซึ่งเป็นห้องที่รับเลือดจากปอดไปเลี้ยงร่างกาย

          การที่เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วนั้น มักเกิดจากแผ่นลิ้นหัวใจแข็งหนาตัวขึ้นและยึดติดกัน เนื่องจากการอักเสบร่วมกับการเจ็บคอ มีไข้ จากการเป็นไข้รูมาติกหลายครั้ง. หรืออาจเกิดจากหัวใจโตขึ้นมาก รูของลิ้นหัวใจขยายออก แต่แผ่นลิ้นของหัวใจไม่ขยายขนาดตาม.  บางครั้งเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจเกิดการแข็งตัวร่วมกับเกิดโรคหลอดเลือดแข็งจากการที่มีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดเป็นเวลานาน

          ลิ้นหัวใจรั่ว ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง หัวใจจะชดเชยด้วยการเต้นเร็วขึ้น บีบตัวแรงขึ้น เกิดอาการเหนื่อยมาก จึงตามมาด้วยโรคหัวใจโต. ลิ้นหัวใจรั่ว รักษาได้ด้วยการผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

โครงงาน (๒ กันยายน ๒๕๕๒)

โครงงาน

          คำว่า โครงงาน มีความหมายคล้าย โครงการ แต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่า คือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบ มีแผนการดำเนินงาน และขั้นตอนที่ชัดเจน โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เรียกว่า วิทยานิพนธ์. โครงงาน มีความหมายคล้ายกับคำว่า โครงการวิจัย

          คำว่า โครงงาน มักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้  จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆ  เช่น โครงงานการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย โครงงานสำรวจความเชื่อเรื่องผีของคนไทย โครงงานพฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่นไทย โครงงานการออกเสียงควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ลิ้นหัวใจ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)

ลิ้นหัวใจ

          ลิ้นหัวใจ เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ มี ๔ ลิ้น แต่ละลิ้นประกอบด้วยแผ่นพังผืดผิวเรียบ มีลักษณะคล้ายประตูปิด-เปิด ทำหน้าที่ปิดเปิดควบคุมให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน

          ลิ้นที่ ๑ มี ๓ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจบนขวากับห้องหัวใจล่างขวา จะปิดเมื่อห้องหัวใจล่างขวาบีบตัว และเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างขวาคลายตัว

          ลิ้นที่ ๒ มี ๓ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจล่างขวากับโคนหลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดไปฟอกที่ปอด จะเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างขวาบีบตัวและจะปิดเมื่อหัวใจห้องนี้คลายตัว

          ลิ้นที่ ๓ มี ๒ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจบนซ้ายกับห้องหัวใจล่างซ้าย จะเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างซ้ายคลายตัว ทำให้เลือดไหลจากห้องหัวใจบนซ้ายเข้าสู่ห้องหัวใจล่างซ้าย จะปิดเมื่อห้องหัวใจล่างซ้ายบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงร่างกาย

          ลิ้นที่ ๔ มี ๓ แผ่น อยู่ระหว่างห้องหัวใจล่างซ้ายกับโคนหลอดเลือดแดงใหญ่ที่จะนำเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ซึ่งจะเปิดเมื่อห้องหัวใจล่างซ้ายบีบตัว และจะปิดเมื่อหัวใจห้องนี้คลายตัว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.