กษาปณ์-กระษาปณ์ โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

กษาปณ์-กระษาปณ์

          กษาปณ์ (กะ-สาบ)  หรือ กระษาปณ์ (กฺระ-สาบ)  หมายถึง เงินตราที่ทำด้วยโลหะ. ในภาษาไทยใช้ได้ทั้ง คำว่า กษาปณ์ และ กระษาปณ์ เช่น เรียกเหรียญที่ทำขึ้นแทนเงินว่า เหรียญกระษาปณ์ เรียกโรงงานผลิตเหรียญเงินว่า โรงกษาปณ์. 

          โรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์โรงแรกของไทย คือ โรงกระษาปณสิทธิการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓. สมาคมนักสะสมเหรียญกระษาปณ์มีชื่อว่า สมาคมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕. โปรดสังเกตว่า คำว่า กษาปณ์ กับ กระษาปณ์ นั้นนิยมใช้ทั้งสองรูป.

 

ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน