instructor อาจารย์ ผู้สอน

instructor  อาจารย์ ผู้สอน  :  ๑. ตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
                                                        ๒. ผู้ทำหน้าที่สอนหรือฝึกอบรมทักษะทางช่างฝีมือ (craft and psychomotor skill)  หรือกีฬา

ที่มา : คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

assistant professor ผู้ช่วยศาสตราจารย์

assistant professor   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  :  ตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าอาจารย์ แต่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใช้อักษรย่อว่า ผศ.

ที่มา : คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

associate professor รองศาสตราจารย์

associate professor   รองศาสตราจารย์  :  ตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ใช้อักษรย่อว่า รศ.

ที่มา : คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

professor emerita ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

professor emerita  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  :  ตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณที่เป็นสตรี ซึ่งมีใช้ในบางประเทศ แต่ในประเทศไทยไม่นิยมใช้เรียก [ดู emeritus professor ประกอบ]

ที่มา : คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน