กฎ

          คำที่ออกเสียงว่า [กด] ถ้าหมายถึงอาการที่ใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดันลง เช่น ใช้นิ้วกดสวิตช์ไฟฟ้า กดแป้นอักษรเพื่อพิมพ์ข้อความต่าง ๆ กดปุ่มแตรรถยนต์ เอาขนมใส่พิมพ์แล้วกดให้เป็นลายตามพิมพ์นั้น จะเขียน ก ไก่ ด เด็ก สะกด   ถ้าใช้ ฎ ชฎา สะกด จะมีความหมายว่า ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือข้อบัญญัติที่ตราขึ้นไว้ เช่น ในคำว่า กฎหมาย กฎข้อบังคับ กฎจราจร กฎอัยการศึก กฎเกณฑ์    คำว่า กฎ ทั้งหมดนี้ ใช้ ฎ ชฎา สะกด   มีที่ใช้ ฏ ปฏัก สะกด อยู่เพียงคำเดียว คือ คำว่า ปรากฏ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.