กรรม

          คำว่า กรรม  เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ว่า  กรฺมนฺ (อ่านว่า  กัร-มัน)  ตรงกับคำในภาษาบาลีว่า  กมฺม  ( อ่านว่า  กัม-มะ)  แปลว่า การกระทำ.  หลักที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ถือว่าเมื่อมีเหตุแล้วต้องมีผล  หรือผลต้องมาจากเหตุ   ทำอย่างใดย่อมได้รับผลอย่างนั้น ทำดีย่อมได้รับผลดี ที่ได้รับผลชั่วก็เพราะได้ทำชั่ว.  ไม่ว่าจะกระทำในที่ลับหรือที่แจ้ง   จะมีผู้อื่นรู้เห็นหรือไม่  ผลย่อมเกิดตามกรรมเสมอ.   สิ่งที่เราพบประสบในชีวิตนี้เป็นผลแห่งกรรมที่เราประกอบไว้ในอดีต  ทั้งในชาตินี้และชาติก่อน ๆ   ความโชคดีหรือเคราะห์ร้ายที่ได้รับเป็นผลแห่งกรรมที่ตนเองตัดสินใจทำเองทั้งสิ้น   แต่การกระทำนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่กระทำในชาตินี้  คนที่ได้รับผลร้ายเคราะห์ร้ายหรือความเลวร้ายต่าง ๆ  เกิดจากกรรมของตนเองในอดีต  ไม่ใช่พรหมลิขิต ไม่ใช่ คำอธิษฐานหรือการสวดอ้อนวอนใด ๆ   คนที่ต้องการสิ่งดีผลดี จึงต้องทำกรรมดี.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.