กรวดน้ำ

          กรวดน้ำ คือ การแผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยวิธีหลั่งน้ำ. การกรวดน้ำจะทำหลังจากที่เราได้ทำบุญกล่าวคำถวายภัตตาหาร หรือเครื่องไทยทานทั้งหลายให้แก่พระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อพระสงฆ์รับพิจารณา อนุโมทนา และประธานสงฆ์เริ่มต้นบทสวดว่า “ยถา วาริวหา…” (อ่านว่า ยะ -ถา วา-ริ-วะ -หา) ผู้กรวดน้ำจะรินน้ำจากเต้ากรวดน้ำลงในภาชนะรองรับ พร้อมกับตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปเรื่อย ๆ จนถึงช่วงสุดท้ายว่า “…มณิโชติรโส ยถา” (อ่านว่า มะ -นิ-โช-ติ-ระ -โส  ยะ -ถา) ก็เทน้ำจนหมด แล้ววางที่กรวดน้ำ เพราะพระจะเริ่มให้พรด้วยคำว่า “สัพพีติโย…” (อ่านว่า สับ-พี-ติ-โย) ให้ประนมมือรับพรจากพระสงฆ์ มีคำบอกให้จำง่าย ๆ ว่า “ยถา สวดให้ผี สัพพี สวดให้คน” น้ำที่กรวดแล้วจะนำไปรดลงดินบริเวณที่เหมาะสมเช่นที่โคนไม้ใหญ่ ถือกันว่าเป็นการบอกให้พระธรณีเป็นพยานในการทำบุญทำกุศล

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.