กระดูก

          กระดูก เป็นคำเรียกส่วนที่เป็นโครงของร่างกายของคน และสัตว์บางพวก   ในตัวคนคนหนึ่งมีกระดูกอยู่ในส่วนต่าง ๆ ๒๐๖  ชิ้น  กระดูกมีลักษณะแข็ง แต่อาจจะหักหรือแตกได้ถ้าถูกกระทบหรือกระแทกอย่างแรง.   คำว่า กระดูก อาจใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมายถึง   ลักษณะของคนที่ตระหนี่  ไม่ยอมใครง่าย ๆ  ไม่ยอมให้อะไรใครง่าย ๆ  เช่น  ครูที่กระดูกจะเข้มงวด ให้คะแนนน้อย ให้งานทำมาก แม่ค้าร้านนี้กระดูก ขอพริกเพิ่มก็ไม่ให้.   กระดูกแข็ง หมายความว่า ไม่บาดเจ็บง่าย อดทน   สามารถทนต่อความรุนแรง หรือการต่อสู้ที่ใช้กำลังได้ดี  เช่น เขากระดูกแข็งประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ไม่เป็นอันตราย    ตรงข้ามกับคำว่า  กระดูกอ่อน ซึ่งหมายความว่า  ไม่มีความเก่งกล้า อ่อนแอ มีกำลังน้อย ไม่สามารถต่อสู้ได้.   ปัจจุบันจึงมีสำนวนใหม่ว่า  กระดูกคนละเบอร์  หมายความว่า  มีความสามารถต่างกัน  เทียบกันไม่ได้ เช่น นักมวย ๒ คนนี้กระดูกคนละเบอร์ ไม่ควรจัดให้ชกกัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.