กระบวน กับ ขบวน

          คำว่า กระบวน กับ ขบวน เป็นคำที่มีเสียงใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกัน คือ กระบวน หมายความถึง แบบแผน วิธีการ ใช้กับการจัดสิ่งต่าง ๆ ตามแบบแผน เช่น คุณจะต้องจัดที่นั่งผู้รับเชิญมาในงานตามกระบวนที่ถือปฏิบัติกันมา. การเขียนหนังสือไทยต้องเขียนตามกระบวนที่ถือมาแต่โบราณ.   กระบวน ยังหมายถึง กลุ่มของสิ่งเดียวกัน เช่น ในกระบวนเด็กด้วยกัน เขาเป็นคนที่ขยันที่สุด.

          ส่วน ขบวน ใช้กับ หมู่คนหรือสิ่งอื่นที่จัดกันเป็นแถวเป็นแนว ซึ่งมักจะมีแบบแผนเดียวกัน เช่น ขบวนแห่ขันหมาก. ขบวนทหารสวนสนาม. ขบวนรถบุปผชาติ. และใช้หมายถึง กลุ่มคนที่เคลื่อนไปพร้อมกัน เช่น พี่น้องพากันมาเป็นขบวน. ชาวบ้านยกขบวนกันไปพัฒนาหมู่บ้าน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.