กระเช้าของขวัญ

          กระเช้าของขวัญ เป็นคำเรียกของขวัญที่จัดใส่ลงในกระเช้า เพื่อมอบให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น เขานำกระเช้าของขวัญไปกราบแสดงคารวะผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวันผู้สูงอายุ. บริษัทจัดกระเช้าของขวัญมอบให้แก่ผู้ที่มีอุปการคุณแก่บริษัทในวาระขึ้นปีใหม่. เราจัดกระเช้าของขวัญไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บในการสู้รบกับอริราชศัตรู.  คำว่า ของขวัญ เดิมหมายถึงของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญ เช่นเมื่อทำพิธีรับขวัญหรือสู่ขวัญเจ้านายหรือแขกบ้านแขกเมืองราชอาคันตุกะ. ปัจจุบัน ของขวัญ หมายถึง สิ่งที่นำไปให้เพื่ออัธยาศัยไมตรีในโอกาสต่าง ๆ เช่น ทำขวัญเดือน ฉลองครบรอบวันเกิด แต่งงาน หรือในวาระต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ. สิ่งที่ให้เป็นของขวัญมักห่อกระดาษผูกริบบิ้นให้สวยงาม หากมีของขวัญหลายชิ้นก็มักจะใส่กระเช้า แล้วเรียกกันติดปากว่า กระเช้าของขวัญ ซึ่งอาจมีคนเข้าใจว่าให้แต่กระเช้า. คำว่า กระเช้า ในที่นี้เป็นเพียงคำบอกให้ทราบว่าของขวัญที่นำมานั้นใส่กระเช้า ไม่ใช่เป็นห่อหรือเป็นถาด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.