กระแส

          คำว่า กระแส เขียน ก ไก่  ร เรือ  สระอะ  สระแอ  ส เสือ  มีความหมายหลายอย่าง

          กระแส แปลว่า สาย แนว ทาง เช่น กระแสลม. กระแสน้ำ.   แปลว่า สิ่งที่เคลื่อนไปเป็นสาย เป็นแนว เช่น กระแสไฟ. หรือใช้กับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเป็นนามธรรมก็ได้ เช่น กระแสเสียง. กระแสจิต. กระแสความคิด.

          ปัจจุบันมักมีผู้ใช้คำว่า กระแส หมายถึง ความนิยมที่เกิดขึ้นมาในระยะหนึ่ง เช่น คนอื่น ๆ เปลี่ยนสีผมเป็นสีประหลาด ๆ กัน เธอไม่ต้องไปทำตามกระแสหรอกนะ.  กระแสการเมืองและกระแสสังคมมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.