กราน

          ในเนื้อร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมี มีข้อความขึ้นต้นว่า “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและสิรกราน” ซึ่งหมายความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมใจและศีรษะลงไปกราบถวายบังคม” คำว่า กราน (อ่านว่า กฺราน) เขียน ก ไก่  ร เรือ  สระอา  น หนู แปลว่า ทอดตัวลง ก้มตัวลงกราบ  สิรกราน (อ่านว่า สิ-ระ-กฺราน) หมายความว่า น้อมศีรษะลงกับพื้น

          คำว่า กราน มี ร เรือ ควบกล้ำ ถ้าออกเสียงไม่ชัด ไม่มีตัว ร เรือ ควบ จะกลายเป็นคำว่า กาน ทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะแปลว่า ตัด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.