กรี

          คำที่เขียน ก ไก่  ร เรือ  สระอี ออกเสียงได้ ๒ อย่าง เป็นคำ ๒ คำ คำหนึ่งออกเสียงว่า กฺรี อีกคำหนึ่งออกเสียงว่า กะ-รี

          ถ้าออกเสียงว่า “กฺรี” หมายถึง ส่วนแหลมแข็งและมีคมที่หัวกุ้ง เช่น เมื่อจับกุ้งไม่ระวัง กรีอาจจะแทงมือได้.

          ส่วนคำที่ออกเสียงว่า “กะ-รี” มาจากคำว่า กร (อ่านว่า กะ-ระ หรือ กอน) ซึ่งเป็นภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า มือ เมื่อประกอบรูปศัพท์เป็น กรี (อ่านว่า กะ-รี) แปลว่า ผู้มีมือ หมายถึง สัตว์ที่มีงวงคือช้าง  เป็นศัพท์ที่ใช้ในวรรณคดี

          เมื่อพบคำที่เขียน ก ไก่  ร เรือ  สระอี ต้องดูว่ามีความหมายว่าอะไร เพราะถึงจะเขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.