กฤษณา

          คำว่า กฤษณา มาจากคำสันสกฤต กฤษฺณ (อ่านว่า กฺริด-สฺนะ) ซึ่งแปลว่า ดำ และไม้หอม.  กฤษณาเป็นเนื้อไม้ซึ่งกลายเป็นสีดำ เกิดกับต้นไม้บางชนิดเมื่อมีบาดแผล แล้วมีราบางชนิดมาจับ กล่าวกันว่ากฤษณาชนิดดี ต้องมีสีดำสนิท ไม่เป็นเส้น และต้องจมน้ำ. คนไทยสมัยก่อนใช้กฤษณาทำยาและใช้เป็นเครื่องหอมทาตัว. 

          สมัยกรุงศรีอยุธยา กฤษณาเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศ ตามจดหมายเหตุของวันวลิต ผู้จัดการห้างฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าปราสาททอง กล่าวว่าในประเทศไทยมีกฤษณาอยู่ที่บ้านนา ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดนครนายก.  และรายงานการค้าที่บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ ณ กรุงศรีอยุธยา จัดทำขึ้น กล่าวว่ากฤษณาบ้านนาเป็นกฤษณาที่ดีกว่ากฤษณาที่อื่นทั้งโลก. เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๘ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงแต่งทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งประเทศฝรั่งเศส ก็ทรงส่งกฤษณาไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.