กลไก

          กลไก (อ่านว่า กน-ไก)  หมายถึง ตัวจักรต่าง ๆ ที่ทำงานประสานสอดคล้องกันเพื่อให้เครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องยนต์ทำงานได้สำเร็จ กลไกอาจจะซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็ได้ เช่น ตุ๊กตามีกลไกภายในทำให้เคลื่อนไหวได้. กลไกในเครื่องรถยนต์ทำให้รถวิ่งไปได้. หุ่นยนต์มีกลไกหลายอย่าง.

          กลไกอาจรับพลังงานจากสิ่งอื่นอย่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือพลังงานกลอย่างอื่น. นอกจากจะหมายถึงตัวจักรต่าง ๆ ของเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์แล้ว คำว่า กลไก ยังใช้หมายความถึง กระบวนการต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่าง เช่น กลไกการย่อยอาหาร. กลไกการสร้างอาหารของพืชโดยการสังเคราะห์แสง. และยังหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์กร ทำให้งานขององค์กรดำเนินไปได้ด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.