กล้ำกราย

          กล้ำกราย หมายถึง รุกล้ำเข้าไปในเขตหวงห้าม เช่น ในสมัยก่อนไม่อนุญาตให้ใครกล้ำกรายเข้าไปในเขตพระราชฐาน.   นอกจากนี้ กล้ำกราย ยังหมายความว่า กระทบ  เข้ามาสัมผัส  เข้ามาแตะต้อง เช่น ขอให้เธอปลอดภัย อย่ามีอันตรายใด ๆ มากล้ำกราย.  ทหารของเราจะรักษาประเทศไทย มิยอมให้ศัตรูผู้ใดล่วงล้ำกล้ำกรายเข้ามาทำร้ายคนไทยได้.

          คำว่า กล้ำ มีความหมายว่า ทำให้เสียหาย เช่น ในบทโคลงเรื่องประวัติของศรีปราชญ์ มีข้อความวรรคหนึ่งว่าอันใดย้ำแก้มแม่  หมองหมาย     ยุงเหลือบฤๅริ้นพราย  ลอบกล้ำ”.  คำว่า กราย หมายความว่า เข้าไปใกล้ เช่น เฉียดกราย.   กล้ำกราย จึงมีนัยความหมายว่า เฉียดเข้าไปกระทบหรือแตะต้องเพื่อทำร้ายหรือทำอันตราย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.