กล

          กล เป็นคำที่มีหลายความหมาย. ความหมายหนึ่ง หมายถึง เครื่องจักรเครื่องยนต์ เช่น เครื่องกล ช่างกล ต้นกล กลไฟ กลไก. อีกความหมายหนึ่ง กล หมายถึง การลวง การล่อลวงให้หลง ลวงให้เข้าใจผิด ลวงให้ฉงนสงสัย ทำให้เสียเปรียบ เช่น กล ในคำว่า เล่ห์กล กลโกง กลฉ้อฉล กลเม็ด (อ่านว่า กน-ละ-เม็ด). กล ยังหมายถึง วิธีการที่แยบยลหรือพลิกแพลง เช่น กลยุทธ์ (อ่านว่า กน-ละ-ยุด) กลวิธี (อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที)

          กล อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงการแสดงที่ทำให้เห็นสิ่งที่ผิดปรกติไปจากธรรมดา ด้วยวิธีการลวงตาอย่างฉลาด อย่างการแสดงของนักมายากลเป็นต้น

          กล อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ที่มีลักษณะพิเศษ เป็นชั้นเชิง ทำให้น่าสนใจ เช่น กลบท (อ่านว่า กน-ละ-บท)  กลอักษร (อ่านว่า กน-อัก-สอน)

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.