กะ

          ในภาษาไทย คำที่เขียนด้วย ก ไก่ สระอะ ออกเสียงว่า กะ มีหลายคำ. กะ คำหนึ่งมีความหมายว่า รอบในการเข้าเวรยาม ต่อมามีความหมายเพิ่มว่า ช่วงเวลาเข้าทำงานหรือช่วงเวลาเข้าเวรยาม เมื่อหมดช่วงเวลาในความรับผิดชอบของตนก็จะมีผู้มารับช่วงต่อไป เช่น ในโรงงานที่เครื่องจักรเดินเครื่อง ๒๔ ชั่วโมง จะแบ่งการทำงานเป็น ๓ กะ  กะละ ๘ ชั่วโมง. ถ้าทำงานควบ ๒ กะต่อกัน มักใช้ว่า ควงกะ เช่น เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาจึงต้องควงกะทั้งกลางวันกลางคืน.

          ระบบบอกเวลาของจีนนับรอบละ ๕ วัน ใน ๑ วันแบ่งออกเป็น ๑๒ ช่วง ๑ รอบจึงมี ๖๐ ช่วง แต่ละช่วงมีชื่อเรียกต่างกันเป็น ๖๐ ชื่อ ช่วงแรกของรอบเรียกในภาษาจีนแต้จิ๋วว่า กะจื้อ สันนิษฐานว่าคำว่า กะ ที่แปลว่า ช่วงเวลาในการเข้าเวรหรือเข้าทำงานอาจมาจากคำนี้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.