กังหันน้ำชัยพัฒนา

          กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องบำบัดน้ำเสียที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นและออกแบบตามแนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาภาวะมลพิษอันเกิดจากน้ำเน่าเสียโดยให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด. กังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖. กังหันน้ำชัยพัฒนามีลักษณะเป็นทุ่นลอยติดตั้งกังหันหมุนช้า เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้แนวคิดในการประดิษฐ์จาก  หลุก (อ่านว่า หฺลุก) ซึ่งเป็นกังหันน้ำที่หมุนตักน้ำโดยกระบวยน้ำของทางภาคเหนือ ระหว่างที่โปรยน้ำลงมาที่ผิวน้ำนั้น ออกซิเจนจะเข้าไปผสมผสานกับน้ำ ทำให้น้ำมีสภาพดีขึ้น. กังหันน้ำชัยพัฒนาสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพราะติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำเสียในประเทศไทย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.