กากบาท

          กากบาท (กา-กะ-บาด) เป็นคำเรียกเครื่องหมายขีด ๒ ขีด ตัดกันเป็นมุมฉาก ซึ่งเปรียบเหมือนรูปตีนของกา เส้น ๒ เส้นที่ตัดกันนั้นจะวางในแนวตั้งหรือในแนวเฉียงก็ได้

          คำว่า กากบาท เป็นคำที่มาจากคำภาษาบาลี  กาก (อ่านว่า กา-กะ) แปลว่า กา และ ปาท (อ่านว่า ปา-ทะ) แปลว่า ตีน เท้า  เมื่อเข้าสมาสกันเป็น กากบาท ก็แปลว่า ตีนของกา

          คำว่า กากบาท นี้ มักจะมีผู้เขียนผิดโดยใส่รูปสระอะไว้กลางคำ และบางคนก็สะกดพยางค์หลังด้วยตัว ด เด็ก  ถ้านึกถึงว่า กากบาท แปลว่า ตีนของกา ก็จะสะกดได้ถูกต้อง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.