การประชุมสุดยอด

          คำว่า การประชุมสุดยอด ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า summit หรือ summit meeting  หมายถึงการประชุมของผู้นำรัฐบาลประเทศต่างๆ  เพื่อตกลงกันในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศ  เป็นการประชุมที่เป็นทางการ มีการระบุผู้เข้าประชุมอย่างชัดเจน และมีข้อตกลงที่สำคัญซึ่งประเทศที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๙ ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้การรับรองและลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน    ผลการประชุมสุดยอดครั้งนี้ คือที่ประชุมเห็นชอบให้รวมประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหนึ่งในสามประชาคมหลักของอาเซียน ประชาคมหลักอีก ๒ ประชาคม คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.