การอ่านคำที่มีรูป ฯ (ไปยาลน้อย)

          เครื่องหมายไปยาลน้อย เป็นรูปอักษรคล้ายเลข 9 ของตัวเลขอารบิก. ใช้เขียนติดท้ายคำเพื่อแสดงว่า ได้ตัดบางส่วนของคำนั้นออกไปและใช้รูปไปยาลน้อยแทน เนื่องจากคำที่ตัดออกไปนั้นยาวเกินไป หรือคำที่จะใช้เครื่องหมายไปยาลน้อยแทน เป็นคำย่อที่รู้จักกันดีแล้ว

          มีหลักการอ่านที่กำหนดไว้ว่า ให้อ่านคำเต็มที่ย่อไว้นั้นด้วย เช่น โปรดเกล้าฯ (อ่านว่า โปรดเกล้าไปยาลน้อย) ให้อ่านว่า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม. เทพหัสดินฯ (อ่านว่า เทบ-หัด-สะ-ดิน ไปยาลน้อย) ให้อ่านว่า เทพหัสดิน ณ อยุธยา. ส่วนคำย่อชื่อที่มีความยาวมาก เช่นชื่อ กรุงเทพฯ (อ่านว่า กรุงเทพไปยาลน้อย) ให้อ่านเพียงวรรคแรกว่า กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องอ่านชื่อทั้งหมดเพราะจะกินเวลามากเกินไป

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.