การอ่านชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ลงท้ายด้วยคำว่า “บุรี”

          ชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ลงท้ายด้วยคำว่า บุรี  ไม่ต้องอ่านเชื่อมแบบคำสมาส มี ๓ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี (อ่านว่า ชน-บุ-รี)  ลพบุรี (อ่านว่า ลบ-บุ-รี) และ สุพรรณบุรี (อ่านว่า สุ-พัน-บุ-รี)  เช่นเดียวกับชื่อเขตธนบุรี (อ่านว่า ทน-บุ-รี) และชื่ออำเภออื่น ๆ เช่น ครบุรี (อ่านว่า คอน-บุ-รี)  ชุมพลบุรี (อ่านว่า ชุม-พน-บุ-รี)  พรหมบุรี (อ่านว่า พฺรม-บุ-รี) ปราณบุรี (อ่านว่า ปฺราน-บุ-รี) ก็ไม่ต้องออกเสียงเชื่อม

          ส่วนจังหวัดที่อ่านได้ ๒ แบบ คือ ไม่ออกเสียงเชื่อมก็ได้ หรือออกเสียงเชื่อมก็ได้ มี ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี (อ่านว่า นน-บุ-รี หรือ นน-ทะ-บุ-รี)  จันทบุรี (อ่านว่า จัน-บุ-รี หรือ จัน-ทะ-บุ-รี) เพชรบุรี (อ่านว่า เพ็ด-บุ-รี หรือ เพ็ด-ชะ-บุ-รี) และราชบุรี (อ่านว่า ราด-บุ-รี หรือ ราด-ชะ-บุ-รี).

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.