กาลิก

          คำว่า กาลิก หมายถึง อันเป็นไปตามกำหนดเวลา. ใช้หมายถึง ของกินที่พระภิกษุเก็บไว้ฉันได้ตามกำหนดเวลา มี ๓ อย่างคือ อย่างที่ ๑ เรียกว่า ยาวกาลิก (อ่านว่า ยา-วะ-กา-ลิก) หมายถึง ของที่เก็บไว้ฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน คือ ข้าวปลาอาหารที่พระภิกษุรับบิณฑบาตมา รวมทั้งอาหารที่ญาติโยมถวาย. อย่างที่ ๒ เรียกว่า ยามกาลิก (อ่านว่า ยา-มะ-กา-ลิก) หมายถึง ของที่เก็บไว้ฉันได้จนถึงกลางคืน ได้แก่ น้ำอัฐบาน (อ่านว่า อัด-ถะ-บาน) คือ น้ำผลไม้ ๘ อย่าง. และอย่างที่ ๓ เรียกว่า สัตตาหกาลิก (อ่านว่า สัด-ตา-หะ-กา-ลิก) หมายถึง ของที่พระสามารถเก็บไว้ฉันได้ ๗ วัน เป็นของที่มีลักษณะเป็นยา คือ เภสัช ๕ อย่าง ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง และน้ำอ้อย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.