กิจกรรม และ กิจการ

          คำว่า กิจกรรม หมายถึง การกระทำหรือสิ่งที่ทำ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมในชีวิตประจำวัน กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเพื่อส่วนรวม คำว่า กิจกรรม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า activity (อ่านว่า แอ๊ก-ทิ-วิ-ตี้) ส่วนคำว่า กิจการ หมายถึง การงานที่ทำหรือธุรกิจ เช่น เปิดกิจการร้านเสริมสวย ปีนี้บริษัทของเราขยายกิจการออกไปอีกหลายแผนก คำว่า กิจการ ตรงกับคำภาษาอังกฤษหลายคำ เช่น work (อ่านว่า เวิ้ร์ก) business (อ่านว่า บิส-ซิ-เนส) หรือ enterprise (อ่านว่า เอ็น-เทอร์-ไพรซ์)

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.