กิน

          คำว่า กิน ในภาษาไทย หมายถึง  อาการใส่อาหารเข้าในปาก เคี้ยว แล้วกลืน  เพื่อให้อาหารนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีชีวิตอยู่.   แม้ว่า การกิน จะเป็นพฤติกรรมปรกติตามธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องกระทำเพื่อการดำรงชีวิต  แต่คนเราก็มักจะจัดให้การกินเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ.  คนไทยมีคำที่หมายถึง กิน หลายคำ  เช่น กิน  รับประทาน  บริโภค  ฉัน  เสวย   แต่ละคำ จะใช้ในบริบทที่ต่างกัน.  กิน  ใช้เป็นคำธรรมดา  เช่น  กินอาหาร  กินยา  กินน้ำ   กินเหล้า.   กินใช้เป็นกิริยาของสัตว์ด้วย  เช่น  ลิงกินกล้วย  ช้างกินอ้อย  วัวกินหญ้า.   คำว่า รับประทาน  เป็นคำสุภาพและคำที่ใช้เป็นทางการ.  บริโภค  ใช้เป็นศัพท์ทางวิชาการ เช่น  การบริโภคอาหารเกินขนาดจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม.   นอกจากนี้ยังมีคำไม่สุภาพ และคำสแลงอีกหลายคำซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกตามกาลเทศะและบุคคล.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.