ก้นตะกรน

          ก้นตะกรน หมายถึง ที่เหลือเดนจากที่คัดของดีไปแล้ว เป็นของเดนเลือก เดนคัด. ผลไม้ที่เป็นก้นตะกรนเป็นผลไม้ที่เล็กหรือมีตำหนิมาก เช่น มะม่วงก้นตะกรนไม่มีคนต้องการแล้ว.

          คำว่า ก้นตะกรน ประกอบด้วยคำว่า ก้น กับ ตะกรน.   ก้น แปลว่าที่อยู่ข้างล่าง ส่วนสุดที่เหลืออยู่ เช่น ก้นบุหรี่ ก้นเทียน แกงก้นหม้อ ข้าวก้นบาตร.  คำว่า ตะกรน หมายถึง ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ.  ตะกรน เป็นของเหลือที่ค้างอยู่เมื่อสิ่งที่เป็นส่วนดีถูกนำไปใช้แล้ว. ก้นตะกรน จึงหมายถึง สิ่งที่เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะและเป็นสิ่งที่เหลือเลือก เช่น ก้นตะกร้า ก้นกระจาด เนื่องจากสิ่งที่ดี ผลไม้ลูกโต ๆ ถูกเลือกไปหมดแล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.