ก้ำกึ่ง

          คำว่า ก้ำกึ่ง หมายถึงเกือบเท่ากัน เช่น สองคนนี้สู้กันไม่แพ้ไม่ชนะ ฝีมือก้ำกึ่งกัน. ผลการลงคะแนนยังก้ำกึ่ง ต้องให้ประธานตัดสินชี้ขาด

          คำว่า ก้ำกึ่ง ประกอบด้วยคำว่า ก้ำ กับ กึ่ง. คำว่า กึ่ง หมายถึง ครึ่ง เช่น พระราชายกเมืองให้โอรสครองกึ่งหนึ่ง. กึ่ง ใช้จำกัดกว่าคำว่า ครึ่ง คือใช้ร่วมกับคำเพียงบางคำ เช่น กึ่งกลาง กึ่งศตวรรษ กึ่ง ยังมีความหมายว่า ไม่เต็มที่ ไม่แท้จริง อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือครึ่งเดียว เช่น กึ่งราชการ  เสียงกึ่งสระ สารกึ่งตัวนำ (semiconductor)

          ส่วนคำว่า ก้ำ น่าจะหมายความว่า เกิน. คำนี้นอกจากจะใช้ร่วมกับคำว่า กึ่ง แล้ว ยังใช้ร่วมกับคำว่า เกิน เป็น ก้ำเกิน เช่น เขาตกลงกันว่าจะต่างคนต่างอยู่ ไม่ล่วงล้ำก้ำเกินกัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.