ขบเผาะ

          ขบเผาะ ประกอบด้วยคำว่า ขบ กับ เผาะ

          คำว่า ขบ มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน. ในคำประพันธ์ใช้หมายความว่า กัด เช่น หมาใดตัวร้ายขบ  บาทา.  อาการที่เมื่อยปวดเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้น เรียกว่า เมื่อยขบ.  ลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิท ยังปีนหรือเกยกันอยู่ เช่น บานประตูขบกัน. อาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกดเนื้อข้างเล็บ เรียกว่า เล็บขบ.  นอกจากนี้ ขบ ยังหมายถึง อาการที่ใช้ฟันเน้นให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม.

          คำว่า เผาะ เป็นคำเลียนเสียงอย่างไม้ที่เปราะ หัก เช่น ไม้หักดังเผาะ. เห็ดที่กัดแล้วมีเสียงดังเผาะ เรียกว่า เห็ดเผาะ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.