ขรัว

          คำว่า ขรัว ปัจจุบันคำว่า ขรัวมี ๓ ความหมาย ความหมายที่ ๑ เรียกผู้ที่เป็นตาหรือยายของพระราชโอรส พระราชธิดาชั้นพระองค์เจ้า. คือเป็นคำเรียกคนธรรมดาที่มีลูกสาวได้เป็นเจ้าจอม พระชายา หรือหม่อมของพระราชวงศ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง และลูกสาวคนนั้นให้กำเนิดบุตรซึ่งมีฐานันดรศักดิ์ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไป.  ตาและยายของพระองค์เจ้านั้นก็ได้เป็นขรัวตาและขรัวยาย เช่น พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) เป็นขรัวตาของพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่สี่   ๑๐ พระองค์. ความหมายที่ ๒ ขรัวเป็นคำเรียกพระภิกษุที่มีอายุมาก บวชมานาน แต่ไม่มีสมณศักดิ์ใด ๆ  มักเรียกกันว่า ขรัวตา  ขรัวปู่. ความหมายที่ ๓ ขรัว เป็นคำเรียกคนที่มั่งมีว่า เจ้าขรัว ความหมายหลังนี้ ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ปัจจุบันไม่มีผู้ใช้ มีใช้แต่คำว่า เจ้าสัว ในความหมายเดียวกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.