ขัด-ยอก

          คำว่า ขัด คือ รู้สึกไม่สะดวกเมื่อเคลื่อนที่หรือกระทำการใด ๆ. มีสาเหตุจากพยาธิสภาพหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนที่เป็นข้อต่ออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป เมื่อขยับจะรู้สึกขัด เช่น แขนขัด.

          คำว่า ยอก คือ รู้สึกเจ็บแปลบคล้ายมีอะไรเสียดแทง และมักเจ็บมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหว เนื่องจากพยาธิสภาพหรือมีสิ่งของตำแล้วฝังหรือคาอยู่ภายใน เช่น เอวยอก. หลังยอก. หนามยอก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.