ขั้น-คั่น

          ขั้น เป็นคำนาม หมายถึง ชั้นที่ทำลดหลั่นเป็นลำดับ เช่น ขั้นบันได. ขั้นเงินเดือน. หรือหมายถึง ลำดับ ตอน เช่น อธิบายวิธีดำเนินการเป็นขั้น ๆ. ทำตามแผนทีละขั้น.

          คำว่า ขั้น มีผู้ใช้สับสนกับคำว่า คั่น  ๒ คำนี้ความหมายต่างกัน.

          ขั้น เป็นคำนาม หมายถึง สิ่งที่ลดหลั่นเป็นลำดับ. ส่วน คั่น เป็นคำ กริยา หมายถึง แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง เช่น ที่คั่นหนังสือ. มีตึกเล็ก ๆ คั่นอยู่ระหว่างบ้านเรากับบ้านเขา.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.