ขีดเส้นแดง

          ขีดเส้นแดง หมายถึง ขีดเส้นสีแดงลงในสมุดที่ให้ข้าราชการหรือพนักงานเซ็นชื่อลงเวลามาทำงาน. เส้นแดงจะขีดในเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาเริ่มทำงาน. ทุกคนจะลงชื่อและเวลามาถึงที่ทำงานในสมุดนั้น เรียงลำดับตั้งแต่ผู้ที่มาเป็นคนแรกและต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. จะมีผู้รับผิดชอบคนหนึ่งขีดเส้นสีแดง ชื่อของผู้ที่มาทำงานสายจะอยู่ใต้เส้นแดง ลายเซ็นนั้นจะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณาลงโทษเมื่อสิ้นปี. ขีดเส้นแดง จึงมีนัยความหมายว่า กำหนดเวลาทำงาน เช่น เราต้องรีบมาทำงาน เดี๋ยวไม่ทันขีดเส้นแดง หมายความว่า ไม่ทันลงชื่อก่อนที่เส้นสีแดงจะถูกขีดลงในสมุดลงชื่อ. ในปัจจุบัน มักไม่มีการขีดเส้นแดง แต่ใช้เครื่องลงเวลาอัตโนมัติด้วยวิธีตอกบัตรหรือสแกนลายนิ้วมือ   นานไป คำว่า ขีดเส้นแดง อาจจะหายไปจากภาษาไทยก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.