ครั้ง-คราว

          คำว่า ครั้ง กับ คราว มีความหมายเหมือนกัน และบางกรณีมีที่ใช้เหมือนกัน คือใช้เป็นลักษณนามบอกจำนวนของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และใช้อ้างถึงการกระทำนั้น ๆ ด้วย เช่น ปีนี้เขาไปเชียงใหม่ ๒ ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม  ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนตุลาคม.  มากรุงเทพฯ คราวนี้เขาตั้งใจว่าต้องไปกราบคุณยายให้ได้ เพราะเมื่อมา ๒ คราวก่อนไม่มีเวลาแวะไปเลย.  คำว่า ครั้ง กับ คราว สามารถใช้คู่กันเป็น ครั้งคราว หมายถึง เป็นบางครั้ง ไม่บ่อยนัก หรือไม่สม่ำเสมอ เช่น ครอบครัวเราจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นครั้งคราว. หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เขายังไปเยี่ยมเพื่อนที่เคยร่วมงานเป็นครั้งคราว.  คำว่า คราว เมื่อประสมกับคำว่า ชั่ว ซึ่งแปลว่า ช่วงเวลา เป็นคำว่า ชั่วคราว มีความหมายว่า ระยะเวลาไม่นาน ไม่ถาวร ไม่ตลอดไป เช่น เขาพักอยู่ที่บ้านเพื่อนชั่วคราวระหว่างที่ยังหาบ้านเช่าไม่ได้

          นอกจากนี้คำว่า คราว ยังมีความหมายว่า รุ่น โดยถือเอาอายุที่เท่ากันหรือไล่เลี่ยกันเป็นเครื่องกำหนด เช่น เด็ก ๒ คนนี้อายุคราวเดียวกัน. บางทีใช้ว่า รุ่นราวคราวกัน หรือ รุ่นราวคราวเดียวกัน เช่น คุณย่าและคุณยายของเขาเป็นคนรุ่นราวคราวกัน. เขาและเธอเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน. ในกรณีนี้จะใช้คำว่า ครั้ง แทนไม่ได้

          คำว่า ครั้ง และ คราว มี ร เรือ ควบกล้ำ ควรออกเสียงให้ชัดเจนทั้ง ๒ คำ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.